Projektet COASTMAN

COASTMAN, vilket står för Coastal Zone Management in the Baltic Sea Region, är ett projekt som initierats av EU:s program för territoriell samverkan. Projektet syftar till att finna vägar för att lösa konflikter i kustområden. Det är med andra ord inte ett miljövårdsprojekt i strikt bemärkelse. Däremot kan forskningsrön från projektet få stor betydelse för framtida miljöarbete.

De länder som är inblandade i projektet är Sverige, Tyskland, Litauen, Lettland, Estland och Ryssland, och fokus har legat på att arbeta med flera discipliner på samma gång, alltså såväl ekologi som juridik och hållbar utveckling. Till skillnad från många andra liknande projekt arbetar man inom COASTMAN nerifrån, och utgår från de som själva berörs av förändrade miljöförhållanden i Östersjöländerna. Huvudansvarig för projektet är andelningen för industriell ekologi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

COASTMAN i praktiken

Att läsa projektbeskrivningar på officiella hemsidor ger sällan särskilt mycket känsla för hur man arbetar med projekten i praktiken. För att få en djupare förståelse av vad ett projekt faktiskt innebär kan man då läsa en uppsats i ämnet. Gällande COASTMAN finns en uppsats från just Kungliga tekniska högskolan, som undersöker hur projektet påverkade avvecklingen av oljeterminalen Loudden i Stockholm. Uppsatsen är en magisteruppsats, som lades fram 2007 av Åsa Larsson. Den finns att läsa i sin helhet på denna länk.

1999 beslutades att östra Sveriges största anläggning för hantering av pertoleumprodukter, Loudden i Stockholm, skulle avvecklas till år 2011. Larsson satte i sin undersökning upp fyra kriterier för att kunna avgöra om avvecklingen kunde sägas följa principen om hållbar utveckling, vilket är ett centralt begrepp i COASTMAN-projektet. Dess fyra kriterier var miljö, säkerhet, regional utveckling och aktörers möjlighet att påverka. Dessa fyra kriterier svarar väl mot COASTMANs övergripande mål, och gör et enklare att förstå vad det hela egentligen handlar om. Studien visar hur viktigt det är att engagera de som berörs, i detta fall framför allt industrin, i utvecklingsarbetet för att få till stånd varaktiga resultat.